The Five Sense Organ – Urhuegbe ẹmwaen n'ọre egbe

 

Aro (eyes)

N'ah ya ghere (dghere)

Use in view

Ehor (ears)

N'ah ya danmwehor

Use in listening

Ihue (nose)

N'ah ya hionron

Use to breath

Arramwen (tongue)

N'ah ya danmwemwin

Use to taste

Ukpunu (lips) [ukpẹ unu]

N'ah ya guan kevbe rri'evbare

Use to speak and eat

 

External organs of the body – Urhuegbe n'orre egbe

uhun (head)

ẹrrerre ( brain)

aro (eyes)

ehor (ears)

ihue (nose)

arramwen (tongue)

ukpunu (lips) [ukpẹ unu] / akhuarrunu

akon (teeth)

ẹho-(troat )

ẹýaen ( neck )

ifuanro (eye lashes)

avavaro (eye ball)

uvun ihue (nose hole)

eto ihue (nose hair)

eto uhun / etuhun (head hair )

eto ihere (handpit)

akhuarrunu (lips)

obọ errọmwan (right hand)

obọ iyọmwan / agobọ (left hand)

izabọ (showder)

ikpianbọ (hand fingers)

ikpianwẹ (legs fingers)

atatobọ (hand pam)

atatowẹ (leg pam)

akowẹ

akobọ

ihien obọ (hand finger neils)

ihien owẹ (leg finger neils)

ovbukhon

ekia (penis)

uhe (vargina)

ukpekia (penis pik)

urhuabọ ()

urhuawẹ ()

ẹko (stomach)

ibuẹ ẹko (intestine)

iyeke (back)

ewen (breast)

ẹwẹ (chest)

Igbon (elbow)

ekuabọ

ekuawẹ

Ihere (armpit)

 

Forearm  - Ekuaobọ
Elbow - Ukoko’abọ
Arm-pit  - Ihere
Breast Ewęn
Palm Atata - obọ
Anus - On’isan
Buttocks - Ikebe
Thigh - Ekuaowẹ
Toes - Ikpian’owẹ
Fingers - Ikpian’bọ
Teeth Akọn
Knee Igbọn
Mouth Unu,
Foot Atata - owẹ
Forehead  - Uh’aro
Face  - Ugb’aro
Tongue  - Aranmwẹn
Hair  - Eto
Belly - Eko
Back - Iyeke

 


To be continued.....

--------------------------------------------------------------------------------


 

Views: 2182

Replies to This Discussion

PARTS OF THE BODY / INA EGBE

ENGLISH/BENIN
Hand Obọ
Forearm Ekuaobọ
Elbow ukoko’abọ
Arm-pit Ihere
Breast Ewęn
Palm Atata-obọ
Anus On’isan
Buttocks Ikebe
Leg Owẹ
Thigh Ekuaowẹ
Toes Ikpian’owẹ
Fingers Ikpian’bọ
Head Uhunmwun,
Neck Ęyaęn
Ears Ehọ,
Teeth Akọn
Knee Igbọn
Mouth Unu,
Foot Atata-owẹ
Nose Ihue,
Eyes Aro
Forehead Uh’aro
Face Ugb’aro
Tongue Aranmwẹn
Hair Eto
Belly Eko
Ribs Ifenmwen ague
Back Iyeke

Chest......ewe Nape.......ehinakhoe
Jaw.........agbanmwen

Fingers.....ihien
Cheek. .....iro
Lips......akhuara vbunu
Gum.....iriorio
Penis....ekia
Virginia. ....uhe
Testicle. ...iviekue
Abdomen......ere

RSS

© 2020   Created by Otedo News Update.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Local And International News Outlets
OTEDO.COM New Nigerian Newspaper Los Angeles Times Leadership Newspaper Thisday Vanguard Newspaper 234Next Daily Champion MTN Football Chicago Inquirer PM News National Daily NigeriaHealthWatch News Star Newspaper Desert Herald Sahara Reporters Associated Press Nigeria Liberty Forum,UK AFP Online BBC Nigerian Village Square Telegraph Newspaper Nigerian News Service Newswatch The Guardian Punch Daily Independent Nigerian Tribune The Nation The Sun Coastalnews NewsDiary Online Daily Trust Compass Newspaper CNN SKY Sports Yahoo! News KickOff Nigeria CNET News Reuters United Press International