Avbe vẹbi ne akẹmien vbe grama Edo - Common verbs in Edo

Avbe vẹbi ne akẹmien vbe grama Edo - Common verbs in Edo grammar

By Uwagboe Ogieva

5 October 2012

Avbe vẹbi ne akẹmien vbe grama ẹdo ọre ikpẹmwen eva eva (2) kevbe eha eha (3) n´ah mien vbe agha ku ekonsonati vbe vọwẹ kugbe. Ona vbe deba, vbe agha ku ekonsonati erenren ne ikpẹmwen eva eva kugbe bae ke vọwẹ k vọwẹ.

----------------

Common verbs in Edo grammar are 2 and 3 leter alphabet consisting of the 17 consonants ( b• d• f• g. h• k• I• m• n• p: r• s• t• v• w• y. and z) and any of the 7 vowel sound (a*u*i*e*ẹ*o*ọ). These also includes the combination of the 8 double consonants.

Nokoto ore ariema oghe avbe vẹbi ne akẹmien - Below is a table of common verbs:

Table 1

Avbe vẹbi oghe ekonsonati ne okpa okpa deba e vọwẹ - Single Consonants with vowels verbs

B

D

F

G

H

K

L

M

N

P

R

S

T

V

W

Y

Z

ba

da

fa

ga

ha

ka

la

ma

na

pa

ra

sa

ta

va

wa

ya

za

bu

du

fu

gu

hu

ku

lu

mu

nu

pu

ru

su

tu

vu

wu

yu

zu

bi

di

fi

gi

hi

ki

li

mi

ni

pi

ri

si

ti

vi

wi

yi

zi

be

de

fe

ge

he

ke

le

me

ne

pe

re

se

te

ve

we

ye

ze

bẹ

dẹ

fẹ

gẹ

hẹ

kẹ

lẹ

mẹ

nẹ

pẹ

rẹ

sẹ

tẹ

vẹ

wẹ

yẹ

zẹ

bo

do

fo

go

ho

ko

lo

mo

no

po

ro

so

to

vo

wo

yo

zo

bọ

dọ

fọ

gọ

họ

kọ

lọ

mọ

nọ

pọ

rọ

sọ

tọ

vọ

wọ

yọ

zọ

Avbe vẹbi oghe ekonsonati ne eva eva deba e vọwẹ - Double consonant with vowels verbs: [ gb*gh*kh*kp*mw*rh*rr*vb ]

Gb

Gh

Kh

Kp

Mw

Rh

Rr

Vb

gba

gha

kha

kpa

mwa

rha

rra

vba

gbu

ghu

khu

kpu

mwu

rhu

rru

vbu

gbi

ghi

khi

kpi

mwi

rhi

rri

vbi

gbe

ghe

khe

kpe

mwe

rhe

rre

vbe

gbẹ

ghẹ

khẹ

kpẹ

mwẹ

rhẹ

rrẹ

vbẹ

gbo

gho

kho

kpo

mwo

rho

rro

vbo

gbọ

ghọ

khọ

kpọ

mwọ

rhọ

rrọ

vbọ

Table 2

Avbe vẹbi n'odekẹ – Other verbs with [an, en, in, on, un, ] + [ae, ue, ie, oe, ọe,] + [aẹ,uẹ,iẹ,oẹ,ọẹ] + [re] + [ý] + [ion, ien] applied to all the single and doubloe consonant above.

B

D

F

G

H

K

L

M

N

P

R

S

T

V

W

Y

Z

(ý)

ban

dan

fan

gan

han

kan

lan

man

nan

pan

ran

san

tan

van

wan

yan

zan

ýan

ben

den

fen

gen

hen

ken

len

men

nen

pen

ren

sen

ten

ven

wen

yen

zen

ýen

bin

din

fin

gin

hin

kin

lin

min

nin

pin

rin

sin

tin

vin

win

yin

zin

ýin

bon

don

fon

gon

hon

kon

lon

mon

non

pon

ron

son

ton

von

won

yon

zon

ýon

bun

dun

fun

gun

hun

kun

lun

mun

nun

pun

run

sun

tun

vun

wun

yun

zun

ýun

Gb

Gh

Kh

Kp

Mw

Rh

Rr

Vb

gban

ghan

khan

kpan

mwan

rhan

rran

vban

gben

ghen

khen

kpen

mwen

rhen

rren

vben

gbin

ghin

khin

kpin

mwin

rhin

rrin

vbin

gbon

ghon

khon

kpon

mwon

rhon

rron

vbon

gbun

ghun

khun

kpun

mwun

rhun

rrun

vbun

Table 3

[ ae, ue, ie, oe, ọe ]

B

D

F

G

H

K

L

M

N

P

R

S

T

V

W

Y

Z

(ý)

bae

dae

fae

gae

hae

kae

lae

mae

nae

pae

rae

sae

tae

vae

wae

yae

zae

ýae

bue

due

fue

gue

hue

kue

lue

mue

nue

pue

rue

sue

tue

vue

wue

yue

zue

ýue

bie

die

fie

gie

hie

kie

lie

mie

nie

pie

rie

sie

tie

vie

wie

yie

zie

ýie

boe

doe

foe

goe

hoe

koe

loe

moe

noe

poe

roe

soe

toe

voe

woe

yoe

zoe

ýoe

bọe

dọe

fọe

gọe

họe

kọe

lọe

mọe

nọe

pọe

rọe

sọe

tọe

vọe

wọe

yọe

zọe

ýọe

Gb

Gh

Kh

Kp

Mw

Rh

Rr

Vb

gbae

ghae

khae

kpae

mwae

rhae

rrae

vbae

gbue

ghue

khue

kpue

mwue

rhue

rrue

vbue

gbie

ghie

khie

kpie

mwie

rhie

rrie

vbie

gboe

ghoe

khoe

kpoe

mwoe

rhoe

rroe

vboe

gbọe

ghọe

khọe

kpọe

mwọe

rhọe

rrọe

vbọe

Table 4

[ aẹ, uẹ, iẹ, oẹ, ọẹ ]

B

D

F

G

H

K

L

M

N

P

R

S

T

V

W

Y

Z

(ý)

baẹ

daẹ

faẹ

gaẹ

haẹ

kaẹ

laẹ

maẹ

naẹ

paẹ

raẹ

saẹ

taẹ

vaẹ

waẹ

yaẹ

zaẹ

ýaẹ

bae

dae

fae

gae

hae

kae

lae

mae

nae

pae

rae

sae

tae

vae

wae

yae

zae

ýae

buẹ

duẹ

fuẹ

guẹ

huẹ

kuẹ

luẹ

muẹ

nuẹ

puẹ

ruẹ

suẹ

tuẹ

vuẹ

wuẹ

yuẹ

zuẹ

ýuẹ

biẹ

diẹ

fiẹ

giẹ

hiẹ

kiẹ

liẹ

miẹ

niẹ

piẹ

riẹ

siẹ

tiẹ

viẹ

wiẹ

yiẹ

ziẹ

ýiẹ

boẹ

doẹ

foẹ

goẹ

hoẹ

koẹ

loẹ

moẹ

noẹ

poẹ

roẹ

soẹ

toẹ

voẹ

woẹ

yoẹ

zoẹ

ýoẹ

b

d

f

g

h

k

l

m

n

p

r

s

t

v

w

y

z

ý

Gb

Gh

Kh

Kp

Mw

Rh

Rr

Vb

gbaẹ

ghaẹ

khaẹ

kpaẹ

mwaẹ

rhaẹ

rraẹ

vbaẹ

gbuẹ

ghuẹ

khuẹ

kpuẹ

mwuẹ

rhuẹ

rruẹ

vbuẹ

gbiẹ

ghiẹ

khiẹ

kpiẹ

mwiẹ

rhiẹ

rriẹ

vbiẹ

gboẹ

ghoẹ

khoẹ

kpoẹ

mwoẹ

rhoẹ

rroẹ

vboẹ

gb

gh

kh

kp

mw

rh

rr

vb

Table 5

[are, ure, ire, ore, ọre, ere, re] "'re" – it, him, her, he or she

B

D

F

G

H

K

L

M

N

P

R

S

T

V

W

Y

Z

Ý

bare

dare

fare

gare

hare

kare

lare

mare

nare

pare

rare

sare

tare

vare

ware

yare

zare

ýare

bure

dure

fure

gure

hure

kure

lure

mure

nure

pure

rure

sure

ture

vure

wure

yure

zure

ýure

bire

dire

fire

gire

hire

kire

lire

mire

nire

pire

rire

sire

tire

vire

wire

yire

zire

ýire

bore

dore

fore

gore

hore

kore

lore

more

nore

pore

rore

sore

tore

vore

wore

yore

zore

ýore

bọre

dọre

fọre

gọre

họre

kọre

lọre

mọre

nọre

pọre

rọre

sọre

tọre

vọre

wọre

yọre

zọre

ýọre

bere

dere

fere

gere

here

kere

lere

mere

nere

pere

rere

sere

tere

vere

were

yere

zere

ýere

bẹre

dẹre

fẹre

gẹre

hẹre

kẹre

lẹre

mẹre

nẹre

pẹre

rẹre

sẹre

tẹre

vẹre

wẹre

yẹre

zẹre

ýẹre

Gb

Gh

Kh

Kp

Mw

Rh

Rr

Vb

gbare

ghare

khare

kpare

mware

rhare

rrare

vbare

gbure

ghure

khure

kpure

mwure

rhure

rrure

vbure

gbire

ghire

khire

kpire

mwire

rhire

rrire

vbire

gbore

ghore

khore

kpore

mwore

rhore

rrore

vbore

gbọre

ghọre

khọre

kpọre

mwọre

rhọre

rrọre

vbọre

gbere

ghere

khere

kpere

mwere

rhere

rrere

vbere

gbẹre

ghẹre

khẹre

kpẹre

mwẹre

rhẹre

rrẹre

vbẹre

Table 6

[ ian, ion, ien, uan, aen ]

B

D

F

G

H

K

L

M

N

P

R

S

T

V

W

Y

Z

(ý)

bian

dian

fian

gian

hian

kian

lian

mian

nian

pian

rian

sian

tian

vian

wian

yian

zian

ýian

bion

dion

fion

gion

hion

kion

lion

mion

nion

pion

rion

sion

tion

vion

wion

yion

zion

ýion

bien

dien

fien

gien

hien

kien

lien

mien

nien

pien

rien

sien

tien

vien

wien

yien

zien

ýien

buan

duan

fuan

guan

huan

kuan

luan

muan

nuan

puan

ruan

suan

tuan

vuan

wuan

yuan

zuan

ýuan

baen

daen

faen

gaen

haen

kaen

laen

maen

naen

paen

raen

saen

taen

vaen

waen

yaen

zaen

ýaen

b

d

f

g

h

k

l

m

n

p

r

s

t

v

w

y

z

ý

Gb

Gh

Kh

Kp

Mw

Rh

Rr

Vb

gbian

ghian

khian

kpian

mwian

rhian

rrian

vbian

gbion

ghion

khion

kpion

mwion

rhion

rrion

vbion

gbien

ghien

khien

kpien

mwien

rhien

rrien

vbien

gbuan

ghuan

khuan

kpuan

mwuan

rhuan

rruan

vbuan

gbaen

ghaen

khaen

kpaen

mwaen

rhaen

rraen

vbaen

Table 7

[ anren, enren, onren, inren, ienren ]

--

anren

enren

onren

inren

ienren

B

banren

benren

bonren

binren

benren

D

danren

denren

donren

dinren

denren

F

fanren

fenren

fonren

finren

fenren

G

ganren

genren

gonren

ginren

genren

H

hanren

henren

honren

hinren

henren

K

kanren

kenren

konren

kinren

kenren

L

lanren

lenren

lonren

linren

lenren

M

manren

menren

monren

minren

menren

N

nanren

nenren

nonren

ninren

nenren

P

panren

penren

ponren

pinren

penren

R

ranren

renren

ronren

rinren

renren

S

sanren

senren

sonren

sinren

senren

T

tanren

tenren

tonren

tinren

tenren

V

vanren

venren

vonren

vinren

venren

W

wanren

wenren

wonren

winren

wenren

Y

yanren

yenren

yonren

yinren

yenren

Z

zanren

zenren

zonren

zinren

zenren

Gb

gbanren

gbenren

gbonren

gbinren

gbenren

Gh

ghanren

ghenren

ghonren

ghinren

ghenren

Kh

khanren

khenren

khonren

khinren

khenren

Kp

kpanren

kpenren

kponren

kpinren

kpenren

Mw

mwanren

mwenren

mwonren

mwinren

mwenren

Rh

rhanren

rhenren

rhonren

rhinren

rhenren

Rr

rranren

rrenren

rronren

rrinren

rrenren

Vb

vbanren

vbenren

vbonren

vbinren

vbenren

Table 8

Comment

You need to be a member of Useful Materials, News and Lectures on Edonaze to add comments!

Great Benin Bronze

EDE N'ERHENA VBE EDO

© 2018   Created by Otedo News Update.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Local And International News Outlets
OTEDO.COM New Nigerian Newspaper Los Angeles Times Leadership Newspaper Thisday Vanguard Newspaper 234Next Daily Champion MTN Football Chicago Inquirer PM News National Daily NigeriaHealthWatch News Star Newspaper Desert Herald Sahara Reporters Associated Press Nigeria Liberty Forum,UK AFP Online BBC Nigerian Village Square Telegraph Newspaper Nigerian News Service Newswatch The Guardian Punch Daily Independent Nigerian Tribune The Nation The Sun Coastalnews NewsDiary Online Daily Trust Compass Newspaper CNN SKY Sports Yahoo! News KickOff Nigeria CNET News Reuters United Press International